Vaikuttavuutta ja voimavaroja väestön hyvinvointiin

Mikä Terveyshyötyarvio on?

Duodecim Terveyshyötyarvio on terveydenhuollon ammattilaisten työkalu, jonka tavoitteena on edistää väestön terveyttä sekä optimoida potilaiden saama hoito. Se auttaa vastaamaan tärkeisiin kysymyksiin, kuten:

  • Kuinka parantaa yksittäisten potilaiden tai populaatioiden terveyttä
  • Mitä tulisi tehdä, jotta potilaat saisivat parasta mahdollista hoitoa

Potilaiden palvelutarpeet ovat yksilöllisiä ja muodostavat monimutkaisen vyyhdin, kokonaistilanteen hahmottaminen on usein haasteellista. Usein terveydenhuollossa seurataan annetun hoidon toteutumista, kun painopisteen tulisi olla sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Linkki tiedolla johtamisen ja potilaiden hoitamisen välillä

Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

Oikea ja ajantasainen tieto alueen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä palvelujen vaikuttavuudesta auttaa organisaatioita toimimaan tehokkaasti ja tarjoamaan oikeantyyppisiä palveluja.

Terveydenhuollon ammattilainen pystyy näkemään väestönsä terveydentilan, löytämään hoitoa tarvitsevat potilaat ja arvioimaan antamansa hoidon vaikuttavuuden.

Päätökset perustetaan laajaan otantaan datasta jota on helppo lukea ja prosessoida. Ammattilaisen on helpompi priorisoida oma työnsä tavalla joka tuottaa maksimaalisen hyödyn potilaille.

Terveyshyötyarvio hyödyntää olemassa olevaa rakenteista tietoa. Rakenteista potilastietoa on jo nyt saatavilla runsaasti, esimerkkinä diagnoosit, lääkitys, laboratoriotulokset.

Kaikki Terveyshyötyarvion käsittelemät henkilötiedot ovat pseudonymisoituja

Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot eivät ole Terveyshyötyarvion tietokannassa tunnistettavassa muodossa eli ne ovat pseudonyminoituja.

Potilaiden pseudonymisoidut tunnukset voidaan palauttaa organisaation käyttämään potilastietojärjestelmään. Mikäli potilaan terveydentilaa tai hoidon turvallisuutta on mahdollisuus parantaa, voidaan potilaan henkilötiedot palauttaa mutta vasta terveydenhuollon organisaation omassa ympäristössä. Tämä edellyttää henkilötietojen avaajalta olemassa olevaa hoitosuhdetta potilaaseen.

Yhdistämällä potilastieto ja kliininen tietämys saadaan tilanneanalyysin lisäksi myös toimintasuosituksia

Terveyshyötyarvio tuo tallennetun rakenteisen potilastiedon lisäksi myös päätöksentuen analysoiman kliinisen tiedon väestötasolle. Riskilaskurit sekä hoitovajauksen ja kliinisten laatumittareiden määrittäminen perustuvat Käypä hoito -suosituksiin ja muihin parhaan tutkimustiedon lähteisiin.

Riskilaskurit

Päätöksentuen algoritmit laskevat potilaan yksilölliset riskit annettujen potilastietojen perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riski, diabetesriski ja aivohalvausriski. Terveyshyötyarvio näyttää riskipisteiden jakaumat väestötasolla.

Suuren riskin omaaville henkilöille voidaan tarjota tarpeen mukaista hoitoa tai riskiä pienentäviä interventioita.

Hoitovajaus (care gap)

Päätöksentuki analysoi potilaskertomuksesta saamiaan tietoja ja tuottaa varoituksia, muistutteita ja ehdottaa hoitoa. Terveyshyötyarvio kertoo, kuinka monelle henkilölle kukin palaute on lauennut.

Väestöntason tieto puuttuvista hoidoista auttaa muun muassa suuntaamaan resursseja eri interventioiden toteuttamiseen.

Kliiniset laatumittarit

Laatumittarinäkymä näyttää, kuinka monta potilasta kuuluu valitun hoidon kohderyhmään, ja kuinka monta prosenttia potilaista on hoidettu hoitosuositusten mukaisesti.

Päätöksentukisääntöjen sisältämien laatumittareiden avulla voidaan automaattisesti mitata hoidon laatua myös harvinaisemmissa sairauksissa ja pienissä potilasryhmissä.

Dynaamisesti muokattavat näkymät mahdollistavat potilastiedon tutkimisen erilaisista näkökulmista.

Väestön terveydentilaa kuvaavat näkymät mahdollistavat tiedon esittämisen graafisessa muodossa. Näkymät koostetaan yksittäisistä kuvaajista. Haku- ja suodatusominaisuudet mahdollistavat potilasjoukon jakamisen alaryhmiin, tarvittaessa aina yksittäisiin potilaisiin asti. Hoidon kehitystä voidaan seurata päivittämällä tietoja säännöllisesti.

Näkymät

Tuotteen mukana tulee valmiiksi rakennettuja näkymiä, joita voidaan muokata ottaen huomioon asiakkaan paikallinen ympäristö ja tarpeet. Näiden lisäksi organisaatio voi luoda omia näkymiä.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää Terveyshyötyarviosta?

Jätä yhteystietosi ja viesti meille niin olemme sinuun yhteydessä ja kerromme lisää mikä Terveyshyötyarvio on ja miten voit hyödyntää sitä työssäsi.